หลักการสื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ตามกระบวนการ ADDIE (ฉบับย่อ)

สื่อสร้างสรรค์ (Creative Media) หมายถึง สื่อที่เกิดจากกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตเป็นสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม หรือต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าจากสื่อที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง แต่การที่สื่อต่างๆ จะมาประกอบรวมกันได้นั้น จะต้องมาเรียนรู้ถึงหลักการของ ADDIE เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป