แสงและองค์ประกอบของภาพ

ผู้สอน
อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี