fbpx

วิทยากรการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก มรภ.สวนสุนันทา

วิทยากรโครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในหัวข้อการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก ให้แก่นักศึกษาวิชาภาษาไทย ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน Google Meet
วิทยากร ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มจธ.