fbpx

วิทยากรการสร้างระบบนำชมเสมือนจริง (Virtual Tour)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว การสร้างระบบนำชมเสมือนจริง (Virtual Tour) วิทยากร
🔴 ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุตกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🟠 ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
🟡 นายพันธกานต์ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี