fbpx

วิทยากรเทคนิคการสอนออนไลน์สนุก มรภ.เพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยหัวข้อ “เทคนิคการสอนออนไลน์สนุก” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
————–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย