fbpx
วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย Gamification

วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย Gamification

วิทยากรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก #ActiveLearning ด้วย #Gamification #เกมมิฟิเคชั่น ให้กับบุคลากรของบริษัทปัญญธารา และออล์เทรนนิ่ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ที่อาคารฝึกอบรมบริษัท ปัญญธารา จำกัด

บรรยายโดย
อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี