fbpx
วิทยากร Active Learning ด้วยรูปแบบ STEM Education โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

วิทยากร Active Learning ด้วยรูปแบบ STEM Education โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

วิทยากรการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
ครูบังอร เลิศบำรุงชัย