fbpx
การเพิ่มเนื้อหา Book Moodle 3.2

การเพิ่มเนื้อหา Book Moodle 3.2

 

Book ก็คือหนังสือ หนังสือจะประกอบด้วยกระดาษหลายๆ หน้า หลายๆ แผ่น Book ในที่นี้ก็เหมือนเอา Page หลายๆ Page มารวมกัน ดังนั้นถ้าเรามีเนื้อหาในปริมาณมาก ไม่สามารถเก็บเนื้อหาได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ให้ใช้ Book แทน เพราะสามารถคลิกเปิดไปมาได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้