fbpx
การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ (ตอนที่ 2 การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ) Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ (ตอนที่ 2 การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ) Moodle 3.2

 

แบบทดสอบเป็นโมดูลพิเศษที่มีวิธีการสร้างไม่เหมือนโมดูลอื่นๆ จากบทความที่แล้ว จะเห็นว่าไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับการเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล เพราะสำหรับโมดูลแบบทดสอบ จะไม่สามารถสร้างได้สมบูรณ์ หากปราศจากข้อสอบที่อยู่ในคลัง จึงจำเป็นต้องให้เรียนรู้การสร้างคลังข้อสอบ และสร้างข้อสอบรูปแบบต่างๆ ก่อน ในบทความนี้จะนำเสนอในเรื่องกิจกรรมแบบทดสอบ ซึ่งเป็นโมดูลที่สำคัญมาก เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาไปแล้ว ก็จะต้องมีการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เรียน การสร้างแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบจะใช้วิธีการเดียวกัน เพียงแต่มีข้อแตกต่างกัน คือ แบบฝึกหัดจะทำกี่ครั้งก็ได้และต้องมีเฉลยด้วย แต่แบบทดสอบจะทำได้เพียงครั้งเดียว และจะไม่มีการเฉลย โดยมีวิธีการทำดังคลิปนี้