fbpx
การเพิ่มกิจกรรม Scorm Moodle 3.2 (Publish ไฟล์จาก Captivate ใส่ Moodle)

การเพิ่มกิจกรรม Scorm Moodle 3.2 (Publish ไฟล์จาก Captivate ใส่ Moodle)

 

SCORM เป็นมาตรฐานที่กำหนดให้มีการรวมข้อมูลหรือการ Package ข้อมูล ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เข้าไปก้อนเดียวกัน เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เข้ากันของระบบ E-Learning ในโปรแกรมสร้าง E-Learning ต่างๆ ที่สามารถส่งออกโดยใช้มาตรฐาน SCORM ได้ กับระบบ LMS เช่น เราสร้างแบบทดสอบจากโปรแกรม Adobe Captivate เราจะพบว่าแล้วเราจะเก็บผลคะแนนของผู้เรียนไว้ที่ไหน เราก็เพียงเปิดการใช้งาน SCORM แล้วก็ Publish ไฟล์ แล้วใส่เข้าไปใน Adobe Captivate ติดตามวิธีการอย่างละเอียดได้ที่คลิปนี้