fbpx
วิทยากรการสร้างสื่อ Interactive ด้วย Adobe Captivate อสค.

วิทยากรการสร้างสื่อ Interactive ด้วย Adobe Captivate อสค.

วิทยากรการสร้างสื่อ Interactive ด้วย Adobe Captivate เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

วิทยากร : อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย