fbpx
วิทยากร Adobe Captivate โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วิทยากร Adobe Captivate โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีการศึกษา สัมหรับพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 4-8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี