fbpx

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ด้วย Adobe XD

Adobe XD เป็นโปรแกรมในชุดของ Adobe Creative Cloud ใช้สำหรับออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ ให้อยู่ในรูปแบบของ Wireframe ที่สามารถสร้างการปฏิสัมพันธ์โดยการเชื่อมโยงหน้าแต่ละหน้า ผู้ใช้จำเป็นต้องมี Adobe ID ในการใช้งานโปรแกรมนี้ วิธีการใช้งานแบบละเอียด ติดตามได้จาก Digital Book เล่มนี้