fbpx

วิทยากรเทคโนโลยีความจริงเสริมและเทคโนโลยีเสมือนจริง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

วิทยากรการสร้างสื่อดิจิทัลปฏิสพัมพันธ์ด้วยสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) และเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) ให้กับนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563

วิทยากร อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี