fbpx
การเพิ่มกิจกรรม Assignment Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรม Assignment Moodle 3.2

 

Assignment เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับมอบหมายงานให้ผู้เรียนไปดำเนินการทำการบ้านมาส่ง โดยผู้สอนสามารถกำหนดวิธีการส่งงานได้ที่โมดูลนี้ เช่น การส่งคำตอบออนไลน์ การอัพโหลดไฟล์ เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการทำดังคลิปนี้