fbpx
การค้นหาตัวละคร (Character Research)

การค้นหาตัวละคร (Character Research)

การสร้างตัวละครในภาพยนตร์ (Character Creation)

ตัวละครในภาพยนตร์ คือ การแสดงของคนที่มีลักษณะบุคลิกของคนตามที่เราเลือกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการแสดง การสร้างตัวละครให้มีความน่าสนใจ อยู่ในความทรงจำของผู้ชม ต้องทำให้คนดูเกิดความเชื่อ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความเชื่อในการกระทำ พฤติกรรม เนื้อเรื่อง มีความลุ่มลึกในมิติของอารมณ์ อย่างไรก็ตามการสร้างตัวละครในภาพยนตร์มักให้ตัวละครมีความลึกลับและมีบางส่วนที่ไม่รู้เกี่ยวกับตัวละคร เพื่อให้เกิดผลบางประการกับตัวละครเหมือนกับเป็นคนธรรมดาจริงๆ

สิ่งสำคัญในการเขียนบทภาพยนตร์ คือ ต้องรู้ลักษณะนิสัยของตัวละครหลักๆ เพื่อให้สามารถกำหนดธรรมชาติการกระทำของตัวละครได้ หากเราไม่รู้ลักษณะนิสัยของตัวละคร ก็จะกลายเป็นการบังคับให้แสดง ผลที่ได้ก็คือการปลอมๆ ไม่เป็นจริง ซึ่งตัวละครในภาพนตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ตัวละครที่เป็นผู้กระทำ และตัวละครที่เป็นผู้ถูกกระทำ

การค้นหาตัวละคร (Character Finding)

ตัวละครมีความสำคัญ เป็นพื้นฐานที่จำเป็นของบทภาพยนตร์ ถือเป็นหัวใจของเนื้อเรื่องทั้งหมด ดังนั้นการสร้างตัวละคร จะต้องค้นหาตัวละครหลักของเราให้ได้ว่าคือใคร เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับใคร ถ้ามีตัวละครหลายตัว เราให้น้ำหนักตัวละครไหนมากที่สุด โดยเลือกมาเพียงตัวเดียว หลังจากนั้นแยกส่วนประกอบของชีวิตตัวละคร ประกอบด้วย

– เรื่องราวชีวิตภายในของตัวละคร (Character’s Background)

– มุมมองหรือความเชื่อของตัวละคร (Character’s Point of View)

– ทัศนคติของตัวละคร (Character’s Attitude)

– เรื่องราวชีวิตเบื้องหน้าของตัวละคร (Foreground)

– ความต้องการ (Dramatic Need)

– แอ็คชั่น / การกระทำ (Action)

– ความขัดแย้ง (Conflict)

– การกระทำของตัวละคร (Dramatic Action)

– การเปลี่ยนแปลงของตัวละคร (Change)

แนวทางการสร้างตัวละคร (Character Creation Guidelines)

– การค้นหาประวัติชีวิตของตัวละคร (Character Biography)

– การค้นคว้าข้อมูล (Research)