fbpx

หลักการจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing)

การจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว (Compositing) จำเป็นต้องเรียนรู้หลักการ 3P สำหรับงานภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่

– ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
– ขั้นตอนการผลิต (Production)
– ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)