fbpx
การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ (ตอนที่ 4 การใช้กิจกรรมแบบทดสอบอัตนัย) Moodle 3.2

การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ (ตอนที่ 4 การใช้กิจกรรมแบบทดสอบอัตนัย) Moodle 3.2

 

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้โมดูลกิจกรรมแบบทดสอบ โดยจะอธิบายถึงการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย โดยวิธีการใช้งานดังคลิปนี้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.