fbpx
วิทยากรการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย

วิทยากรการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย

วิทยากรโครงการ SME Scale Up to Digital Transformation ปรับธุรกิจ เพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2565 หัวข้อ “การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย” จัดโดย สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านการอบรมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี