fbpx
วิทยากรการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ มจธ. ราชบุรี

วิทยากรการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ มจธ. ราชบุรี

วิทยากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) การฝึกทักษะการทำธุรกิจออนไลน์ ในกิจกรรม “การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ มจธ. ราชบุรี” จัดโดยฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพธิ์หัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย