fbpx
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)

เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)

การเล่าเรื่องดิจิทัล Digital Storytelling

เป็นการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ และประสบการณ์ ไปยังผู้รับสารผ่านช่องทางดิจิทัล

ความสำคัญของเรื่องเล่า

1. ถ่ายทอดจินตนาการ
2. นำเสนอข้อมูลเหตุการณ์
3. โน้มน้าวใจ
4. ชี้แจงหรือบอกกล่าวข้อเท็จจริง
5. ให้การศึกษา

องค์ประกอบของเรื่องเล่า

1. เหตุการณ์ (Event)
2. ตัวละคร หรือบุคคล (Character)
3. ฉากหรือสถานที่ (Place)
4. ความสัมพันธ์ในแง่เวลา (Temporal Relations)
5. ความสัมพันธ์ในแง่ของเหตุและผล (Causal Relations)
6. ความคิดหลัก (Theme)
7. ผู้เล่าเรื่อง หรือผู้ส่งสาร (Narrator)
8. ผู้ฟัง หรือผู้รับสาร (Audience)

การสืบค้นข้อมูลประกอบการเล่าเรื่อง

1. การค้นหาข้อมูล
2. การวางแผนการค้นหาข้อมูล
3. ขั้นตอนการวางแผนการค้นหาข้อมูล
4. รูปแบบการค้นหาข้อมูล

5. วิธีกำหนดคำค้นหรือคีย์เวิร์ด
6. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล
7. สิ่งที่พบบ่อยจากการหาข้อมูล
8. ข้อควรพิจารณา และปรับการค้นหาข้อมูลใหม่