fbpx
พาณิช์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

พาณิช์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

บทที่ 12 พาณิช์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ผู้สอน อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ อ.ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี