fbpx

ผู้ทรงคุณวุฒิปริญญานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ครั้งที่ 2

อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้กับการศึกษาปริญญานิพนธ์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563