fbpx
วิทยากร Google Classroom มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

วิทยากร Google Classroom มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

วิทยากร อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี