fbpx
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets

การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets

รู้จักกับ Google Forms

กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Forms) เป็นแอปพลิเคชั่นบนเทคโนโลยีคลาวด์จาก Google Workspace ใช้สำหรับสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามต้องการ ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบฟอรมลงทะเบียน และแบบทดสอบ

ประเภทข้อคำถามแบบฟอร์ม

– คำตอบสั้น (Text) เป็นข้อคำถามที่ต้องการคำตอบสั้น

– ย่อหน้า (Paragraph Text) เป็นข้อคำถามที่ต้องการคำอธิบาย

– หลายตัวเลือก (Multiple Choice) เป็นข้อคำถามที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียว

– ช่องทำเครื่องหมาย (Checkbox) เป็นข้อคำถามที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกได้หลายตัวเลือก

– เลื่อนลง (Scroll Down) เป็นข้อคำถามที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียวในรูปแบบรายลิสต์รายการ

– อัปโหลดไฟล์ (Files Uploads) เป็นข้อคำถามที่ให้ผู้ตอบอัปโหลดไฟล์

– สเกลเชิงเส้น (Linear Scale) เป็นข้อคำถามมาตราส่วนประมาณค่าเป็นรายข้อ

– ตารางตัวเลือกหลายข้อ (Multiple Choice Grid) เป็นข้อคำถามมาตราส่วนประมาณค่าครั้งละหลายข้อที่มีลักษณะการตอบคำถามเหมือนกันหรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน แต่ละข้อคำถามสามารถเลือกคำตอบได้เพียงคำตอบเดียว

– ตารางกริดช่องทำเครื่องหมาย (Checkbox Grid) มีลักษณะคล้ายกับตารางตัวเลือกหลายข้อ แต่ละข้อคำถามสามารถเลือกคำตอบได้หลายคำตอบ

– วันที่ (Date) เป็นข้อคำถามที่ให้ผู้ตอบแบบฟอร์มระบุ วัน/เดือน/ปี

– เวลา (Time) เป็นข้อคำถามให้ผู้ตอบแบบฟอร์มระบุเวลา

 

Google Forms