fbpx

การช่วยเหลือด้วยการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

รู้หรือไม่

เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลได้ ด้วยการใช้ความรู้ การศึกษาค้นคว้า แล้วนำมาจัดทำสื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ

ความหมายของความพิการ

ความพิการ (Disability) หมายถึง ผู้ที่มี ความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ ส่งผลให้บุคคลมีความบกพร่อง มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วม

ประเภทของความพิการ

การจำแนกประเภทคนพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ ได้จำแนกคนพิการตามความต้องการจำเป็นทางการจัดการศึกษาเป็น 9 ประเภท
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
3. บุคคลที่มีบกพร่องทางสติปัญญา
4. บุคคลที่มีคความวามบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้อน