fbpx
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หมายถึง แนวทางที่เกี่ยวกับการออกแบบ ประเมินผล และนำไปพัฒนา ของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการโต้ตอบเพื่อให้มนุษย์ใช้งาน และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาธรรมชาติของสิ่งที่ปรากฏอยู่ล้อมรอบระบบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เป็นระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการประเมินคนและการดำเนินการของระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อประโยชน์ของการใช้งาน และกับการศึกษาปรากฏการณ์ที่สำคัญในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์