fbpx
อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ

อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ

Information หมายถึง ข้อมูลที่ถูกย่อยในลักษณะของสารสนเทศ

Graphic หมายถึง สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ

Infographic หมายถึง การนำข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เพื่อสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

โดยรายละเอียดทั้งหมดติดตามได้จาก Slide นี้