fbpx

วิทยากรอินโฟกราฟิกโรงเรียนราชวินิตมัธยม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Infographic Workshop for Education จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม วิทยากร อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี