fbpx

วิทยากรการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา


วิทยากรการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทีมวิทยากร
🔶 ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุตกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🔷 ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม