fbpx
อบรม Infographic สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มจษ.

อบรม Infographic สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มจษ.

การอบรม #Infographic สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชา #เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ #คณะศึกษาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560

วิทยากร อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย และ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

หัวข้อการอบรม

– อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ’

– Adobe Photoshop

– Adobe Illustrator