fbpx
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Infographic

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Infographic

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และวิทยาลัยตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจ จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic โดยกำหนดวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏฺบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ