fbpx
วิทยากรอินโฟกราฟิก 360 องศา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน

วิทยากรอินโฟกราฟิก 360 องศา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ การสร้างอินโฟกราฟิก 360 องศา ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
—–
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย