fbpx

วิทยากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทุกษะก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการบรรยายรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

วิทยากร ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย