fbpx

หลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design)

การออกแบบการเรียนการสอนมาจากคำ 2 คำ ได้แก่ “การออกแบบ” และ “การเรียนการสอน”

การออกแบบ

การออกแบบสำหรับการเรียนการสอน จึงเป็นการพัฒนากระบวนการ เพื่อเป็นกรอบนำทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย มีลำดับขั้นตอนที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความเป็นเหตุเป็นผล และสามารถแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้

การเรียนการสอน

การสอนเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ทักษะ และเจตคติ ด้วยวิธีการต่างๆ ปัจจุบันการเรียนการสอนถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง

การออกแบบการเรียนการสอน

การออกแบบการเรียนการสอน จึงหมายถึง การวางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการนำหลักการของการเรียนรู้ (Learning) และหลักการสอน (Instruction) สู่การวางแผน (Planning) เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน (Learner) ซึ่งจะต้องคำนึงถึง 3 สิ่งด้วยกัน ได้แก่ กระบวนการ (Method) สื่อ (Media) และผู้เรียน (Learner)