fbpx

พื้นฐานการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design Basic)

การออกแบบปฏิสัมพันธ์ที่ดีควรคำนึงถึงผู้ใช้โดยตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้ จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ใช้ระบบมีทักษะที่ดีและไม่ดีด้านใดบ้างที่อาจจะเป็นข้อจำกัดในการใช้งานระบบปฏิสัมพันธ์ พิจารณาว่าปฏิสัมพันธ์ลักษณะใดที่อาจช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานที่ทำอยู่เป็นประจำ ได้มีประสิทธิภาพหรือรวดเร็วมากขึ้น และรับฟังหรือระบุสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการและให้พวกเขามีส่วนร่วมในการออกแบบ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเท่านั้น แต่ต้องสร้างความพึงพอใจและเข้าใจให้กับผู้ใช้ด้วย

ปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือระบบ แต่ยังต้องเข้าใจและสามารถเลือกว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้ระบบอย่างไร และสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นนั้นไม่ใช่แค่อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมที่ให้กับผู้ใช้แต่หมายถึงเอกสาร (Documentation) คู่มือการใช้ (Manuals) คู่มือการสอน (Tutorials) ระบบการช่วยเหลือออนไลน์ (Help Online System)