fbpx

พื้นฐานการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design Basic)

การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ใช่แค่ผลงานด้านมัลติมีเดีย แต่การปฏิสัมพันธ์เป็นการคิดเชิงระบบ ที่มนุษย์สามารถจะทำอะไรบางอย่างทั้งกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

– ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
– ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์
– ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งของ

การที่เราจะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งใดนั้น ย่อมมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกลับมา ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ถูกปฏิสัมพันธ์ด้วย ถ้ากับสิ่งของจะขึ้นอยู่กับการออกแบบซึ่งจะต้องศึกษาถึงประสบการณ์ผู้ใช้ การออกแบบเป็นการบรรลุเป้าหมายด้วยข้อกำหนดหรือภายใต้ปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการออกแบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย