fbpx

ระบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Interaction System in Software Development Process)

ระบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ในการจัดทำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ จะพัฒนาภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) โดยกรรมวิธีที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบเรียกว่า วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ (Software Life Cycle) เริ่มตั้งแต่การสำรวจความต้องการระบบ จนกระทั่งพัฒนาเสร็จสิ้น และถูกนำไปใช้งาน ในบทนี้จะเน้นที่ขั้นตอนที่ระบบปฏิสัมพันธ์จะส่งผลต่อการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบซึ่งเป็นวิธีการและกระบวนการที่ครอบคลุมอยู่ในกิจกรรมส่วนใหญ่ของขั้นตอนการพัฒนาระบบ

วงจรของซอฟต์แวร์

กระบวนการของการพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์นั้น อาจกล่าวได้ว่า ได้ถูกแทรกซึมในเกือบทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ จนไม่สามารถที่จะแยกพิจารณาโดยเฉพาะเจาะจงเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ข้างต้นแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ใช้งานระบบและกลุ่มผู้พัฒนาระบบ แต่บางครั้งผู้ใช้งานระบบอาจทำหน้าที่ในการออกแบบระบบด้วย