fbpx
วิทยากร Interactive Infographic สวส. มทร.ธัญบุรี

วิทยากร Interactive Infographic สวส. มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย #Interactive #Infographic ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 วิทยากร อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี