fbpx
ภาพดิจิทัลเบื้องต้น (Introduction Digital Image)

ภาพดิจิทัลเบื้องต้น (Introduction Digital Image)

ภาพดิจิทัล คือ ข้อมูลรูปภาพที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เลขฐานสองในการกำหนดข้อมูลรายละเอียดแต่ละส่วนของภาพ ซึ่งภาพสามารถทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ประมวลผล หรือถ่ายโอนได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อ่านต่อคลิกทีสไลด์