fbpx

วิทยากรเทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

วิทยากรออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams หัวข้อเทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร : อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี