fbpx
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Lesson Planning)

การวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Lesson Planning)

แผนจัดการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ช่วยให้ครูสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต (ท/ป/น) เวลาเรียน วัตถุประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา