fbpx
Lorem Ipsum ตัวอักษรจำลองใน Word

Lorem Ipsum ตัวอักษรจำลองใน Word

ในการสร้าง Template เอกสารใน Word เพื่องานออกแบบในระยะแรก มักจะเน้นการนำเสนอโครงสร้างของเอกสาร สีสันของเอกสาร การจัดรูปแบบของเอกสาร มากกว่าการนำเสนอเนื้อหา บางครั้งในการจัดทำเอกสารที่มีเนื้อหาที่ไม่โดดเด่น อาจจะใช้กลยุทธ์นี้ในการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้อ่านในด้านเนื้อหา มาใส่ใจกับรูปแบบเอกสารที่สวยงาม ซึ่งจะทำให้เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้จาก Word ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น และถ้ารู้จักการใช้คำสั่งต่างๆ ใน Word ให้เป็น ก็สามารถมีหนังสือสวยๆ โดยที่ไม่ต้องใช้ Adobe Indesign เลย สิ่งที่นักออกแบบจะเข้าใจดีนั่นก็คือ “ข้อความจำลอง” หรือ “Dummy Text หรือ “Placeholder Text” เมื่อทำการวางรูปแบบโครงร่างเอกสารแล้ว จึงจะนำเนื้อหาจริงมาแทนที่ Microsoft Word ได้มีคำสั่ง Dummy Text ไว้ 2 คำสั่ง ได้แก่ =lorem(X,Y) และ =rand(X,Y) ซึ่งทั้งสองคำสั่งนี้มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน โดยรายละเอียดมีดังนี้

คำสั่ง =lorem(x,y) ตัวอักษร x หมายถึงจำนวนย่อหน้า (Paragraph) ส่วนตัวอักษร y หมายถึงจำนวนบรรทัดทั้งหมดรวมทั้ง 2 ย่อหน้า วิธีการใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

1. พิมพ์ =lorem(x,y) เช่น =lorem(2,10) แล้วกด Enter

2. จะปรากฏข้อความจำลอง 2 ย่อหน้า รวมแล้ว 10 บรรทัด ดังรูป

 

ส่วนคำสั่ง =rand(x,y) ตัวอักษร x หมายถึงจำนวนย่อหน้า (Paragraph) ส่วนตัวอักษร y หมายถึงจำนวนบรรทัดใน 1 ย่อหน้า มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. พิมพ์ =rand(x,y) เช่น =rand(3,5) แล้วกด Enter

2. จะปรากฏข้อความจำลอง 3 ย่อหน้า ย่อหน้าละ 5 บรรทัด ดังรูป