fbpx
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation)

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation)

การทำปริญญานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัย สิ่งสำคัญของงานเราก็คือ “ผู้เชี่ยวชาญ” กับ “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง” ที่ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัย อาจจะจำเป็นต้องไปเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “แบบสอบถาม” หรือ “แบบประเมิน” เช่น แบบสอบถามความคิดเห็น หรือ แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยส่วนใหญ่จะใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งเป็นข้อคำถามที่แสดงเจตคติหรือความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

สิ่งที่ได้จากการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยจะต้องนำข้อมูลที่ได้ มาทำการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล พร้อมทั้งเขียนรายงานผลในรูปแบบตาราง เพื่อสรุปข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกับสถิติทั้งสองค่ากันดังภาพชุดนี้ครับ

สามารถคลิกเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อรับชมได้เลยครับ