fbpx

วิทยากร Microsoft Teams โรงเรียนวัดรางบัว

โรงเรียนวัดรางบัว ได้จัดโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams ในรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการจัดห้องอบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
วิทยากร
🟢 คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
🟢 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
🟢 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
🟢 ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี