fbpx
สร้าง MOOC ด้วยกระบวนการ ADDIE Model

สร้าง MOOC ด้วยกระบวนการ ADDIE Model

สอนการสร้าง Massive Open Online Course : MOOC ทางการแพทย์ โดยใช้กระบวนการของ ADDIE Model ในรายวิชา MMD342 Computer Instruction Package สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรายวิชานี้จะใช้วิธีการเรียนแบบการวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning : RBL) โดยใช้ ADDIE Model เป็นกระบวนการเพื่อเป็นขั้นตอนนำทางให้นักศึกษาก้าวไปสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการวิจัย นอกจากนี้แต่ละขั้นตอนจะเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการการสร้างความรู้จากการสร้างชิ้นงาน (Constructionism)