fbpx
การดาวน์โหลดและติดตั้ง Moodle 3.2

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Moodle 3.2

 

Moodle เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open source ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทั่วไป นำไปพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้ฟรี โดยหลักการทำงานของ Moodle จะทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ Moodle แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ผู้ดูแล ผู้สอน และผู้เรียน ที่เข้ามามีบทบาทร่วมกัน โดยผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมระบบ ผู้สอนเป็นผู้สร้างเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอน และผู้เรียนที่เข้ามาเรียนผ่านเนื้อหาของผู้สอน