fbpx

วิทยากรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle LMS คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

วิทยากรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle LMS คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

วิทยากร
อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี