fbpx

วิทยากรการสร้างระบบการจัดการความรู้ Moodle มรภ. สวนสุนันทา

วิทยากรการสร้างระบบการจัดการความรู้ (Learning Management System) Moodle ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
—-
วิทยากร
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย