fbpx
วิทยากร Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม มรภ.เพชรบุรี

วิทยากร Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรม มรภ.เพชรบุรี

วิทยากรโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 18-19 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 504 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
—–
วิทยากร
ครูบังอร เลิศบำรุงชัย ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดรางบัว
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มจธ.